Projecten

Productie en afzet van uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten

Bedrijvennetwerk Organicseeds.nl

Buizer Advies B.V. is initiatiefnemer en organisator van het bedrijvennetwerk OrganicseedsNL, een netwerk van prominente kweek- en handelsbedrijven, die in Nederland gevestigd zijn en die hoogwaardig zaaizaad en plantgoed voor de biologische plantaardige teelten op de markt brengen.
Het betreft ondermeer groentezaden, graszaden, zaden voor kruiden, voedergewassen en groenbemesters, bloemzaden, bloembollen van verschillende rassen evenals uitgangsmateriaal voor vruchtbomen, laanbomen, heesters, sierplanten, bos- en haagplantsoenen.
Op deze pagina vindt u ondermeer de namen en adressen van de deelnemende bedrijven.
U kunt via de contactpagina reageren, bijvoorbeeld met een concrete vraag naar biologisch uitgangsmateriaal voor een bepaalde plantaardige teelt of om meer informatie.

Biologisch plantgoed voor reuzenknoflook gevraagd

Een boerin in Oekraïne wil graag experimenteren met de teelt en afzet van reuzenknoflook (olifanten knoflook) en zoekt hiervoor biologisch plantgoed.
Wie kan haar daaraan helpen?
Reageren kan via de contact pagina.

Nederlands perspectief van wereldmarktleider biologisch uitgangsmateriaal

Er is veel te regelen, te doen en te verdienen

door Bertus Buizer

Sinds het artikel in ‘Het Financieeele Dagblad’ van 19 augustus 2013 getiteld ‘EU-landen maken potje van regels voor biologische boeren’ verscheen, waarin vanuit het Nederlandse bedrijven netwerk Organicseeds.nl werd gewezen op de grote maar nog onbenutte economische kansen voor de Nederlandse bedrijven in de sector uitgangsmateriaal, hebben diverse Nederlandse land- en tuinbouw vakbladen hier positieve aandacht aan besteed: ‘Primeur’ (het vakblad voor de AGF-handel) deed dat bijvoorbeeld in het nummer van september 2013, ‘Groenten & Fruit’ in dat van 17 oktober 2013 en ‘Biofood’ (een uitgave van Bionext) in het nummer van oktober – november 2013.
Ook in de Tweede Kamer is het punt aan de orde geweest. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van EZ heeft daarover vragen beantwoord aan Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers. Zie vragen en antwoorden 2 en 3 op pagina 2 van het verslag van 18 september 2013 van de Tweede Kamer.

In alle genoemde vakbladen is te lezen dat het gebruik van biologisch zaad alleen in Nederland goed geregeld is en dat de andere EU-lidstaten het daarmee nog niet zo nauw nemen. Dit laatste schaadt volgens Organicseeds.nl de ontwikkeling van onze veredelingsbedrijven en het Nederlands perspectief om wereldmarktleider op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal te worden.

De deelnemers aan Organicseeds.nl pleiten al sinds januari 2010 voor een Level Playing Field in Europa wat betreft het verplichte gebruik van biologisch uitgangsmateriaal voor de biologische teelten. Ook de biologische boeren in Nederland zijn gebaat bij een gelijk speelveld, want er kunnen dan meer rassen worden ontwikkeld die geschikt zijn voor de biologische teelt. En door het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, waarin Nederland voorop loopt, zijn zij met hun producten nu al jaren duurder uit dan collega’s in de andere EU-lidstaten. Dat schaadt hun marktpositie. En dat terwijl de markt voor biologische producten in Europa en wereldwijd jaarlijks met meer dan 10% groeit, ook in crisistijd!

Daarom past nogmaals een dringende oproep aan het Nederlandse kabinet om er op EU-niveau voor te zorgen, dat de regels voor het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal beter worden toegepast en dat die in alle EU-lidstaten worden gehandhaafd.

Nederland is al jaren de tweede wereldexporteur – na de VS – van agrarische producten. Op het gebied van pootaardappelen is Nederland zelfs al heel lang wereldmarktleider. Ook in uitgangsmateriaal voor andere voedingsgewassen en voor siergewassen staat Nederland hoog aangeschreven in de wereld.
In de afgelopen ruim 15 jaar heeft Nederland ook de groei ingezet in de veredeling, vermeerdering en afzet van uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten van voedings- en siergewassen en groenbemestingsgewassen.

Foto: Heleen Bos van Rijk Zwaan beoordeelt bio-proef met een teler

Was het aantal kweek- en handelsbedrijven in Nederland vijftien jaar geleden nog op een hand te tellen, tegenwoordig zijn in ons land ruim 20 grotere en kleinere kweek- en handelsbedrijven actief, die hoogwaardig uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten op de markt brengen. Ongeveer de helft daarvan neemt deel aan Organicseeds.nl, een bedrijvennetwerk van prominente kweek- en handelsbedrijven in Nederland. In het kader van dit netwerk worden projecten ontwikkeld, uitgevoerd of ondersteund voor een optimale afstemming van vraag en aanbod van biologisch uitgangsmateriaal. Het merendeel van die ruim 20 kweek- en handelsbedrijven bedient de biologische markt nog vanuit het gangbare veredelingsprogramma. Want het opzetten van een nieuw veredelingsprogramma vraagt veel tijd en investeringen. Een enkel kleiner bedrijf werkte altijd al geheel met een biologisch veredelingsprogramma en heeft dat uitgebreid.

Foto: Het Bolster Veredelingsteam

Enkele grotere kweek- en handelsbedrijven hebben naast het gangbare veredelingsprogramma een programma voor de biologische markt. Want het areaal biologische land- en tuinbouw heeft inmiddels een flinke groei doorgemaakt. In de EU is nu al 3% van het areaal cultuurgrond bestemd voor biologische landbouw. In 2012 kwam het totale areaal biologisch zowel in Frankrijk als in Duitsland boven de een miljoen hectare. Beide buurlanden en ook Vlaanderen zetten dan ook flink in op biologische landbouw. Het blijkt bovendien bepaald geen eendagsvlinder.
Het areaal biologische land- en tuinbouw groeit jaarlijks in Europa en wereldwijd met ruim 7% en de consumptieve bestedingen aan biologische producten zelfs structureel met ruim 10% per jaar. Nederlandse ondernemers staan bij wijze van spreken klaar om in dit gat in de markt te springen. Technisch gezien kan dat sowieso, want we hebben veel goede kwekers met veel praktische kennis en ervaring en we hebben goed onderzoek en advies en goed geoutilleerde kweek- en handelsbedrijven die al vele jaren goed op de wereldkaart staan. Dat kunnen we allemaal nog veel meer en beter benutten dan we nu doen.

Lees meer ….

Locale rassen; het juiste ras – plaats – teler concept

Rapport enquête en workshop (BioVak 2012)
‘Locale rassen; het juiste ras – plaats – teler concept’
Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012

De veredeling van gewassen heeft onder andere geleid tot productie verhoging, meer uniformiteit, mechanisatie en rassen die op mondiaal niveau uitstekend presteren. Tegelijkertijd vindt er op dit moment verlies aan biodiversiteit, een verhoging van de milieu belasting en een toename van de plaag en ziekte druk plaats.

Er liggen voor veredelaars en kwekers mooie kansen om naast die “mondiale” rassen ook “locale” rassen te ontwikkelen. Rassen speciaal voor een regio ontwikkeld. Deze zijn beter aangepast aan locale omstandigheden, bodem, klimaat, etc., beter in balans te telen en veroorzaken daardoor ook minder milieubelasting. Een “locaal” ras, regionaal geproduceerd door biologische telers, zal het gezicht van de regio naar buiten kleuren. Een “locaal” ras is aantrekkelijk voor de plaatselijke consument en zal de banden binnen de eigen regio versterken.

Van concept naar realiteit

De ontwikkeling van “locale” rassen roept een aantal belangrijke vragen op:
• Hoe gaan we dit mooie plaatje invullen?
• Hoe is dit efficiënt en met beperkte middelen te realiseren?
• Hoe kunnen we biologische teeltervaring, nieuwe veredelingstechnieken en kennis, genetisch potentieel en de wens van de consument combineren?
• Hoe bepaal ik als teler welk ras op mijn bedrijf het beste past?
• Hoe kom ik als veredelaar aan gegevens over mijn rassen onder de vele variërende omstandigheden in verschillende gebieden?

Hierover hebben Kitty de Jager en Bertus Buizer van gedachten gewisseld met telers, veredelaars en consumenten. Ten eerste is er eind 2011 een enquête gehouden. Ten tweede kon een ieder die dat wilde feedback geven op het idee tijdens een workshop op de Biovak (januari 2012).

Resultaten enquête:
Eind 2011 is een enquête verstuurd naar biologische en gangbare telers en veredelaars. Er werden onder meer vragen gesteld over de beschikbaarheid van rassen en de bereidheid om deel te nemen aan proeven.
Lees meer ….

Foto: Bertus Buizer in eigen tuin met op de achtergrond biologische appels

BioVak 2011 – Veredelingsplein Organicseeds.nl toonde voor groot aantal biologische gewassen de beste rassen

Dit jaar werd op woensdag 19 en donderdag 20 januari voor het vierde achtereenvolgende jaar de BioVak gehouden. De beurs groeit elk jaar flink door, evenals de vraag naar biologische producten. Dit jaar was er weer een record aantal standhouders. Alle sectoren waren vertegenwoordigd. Het Veredelingsplein Organicseeds.nl op de BioVak, dat door Buizer Advies was georganiseerd in het kader van Organicseeds.nl was ook nog weer iets groter geworden. Dat gold zeker ook voor de aardappelkweekbedrijven.
De veredeling van geschikte rassen voor de biologische teelt is een topsport. Nederland scoort daarin bijzonder goed, al zijn we er nog niet. Phytophthora infestans is in sommige jaren vaak nog een grote spelbreker in de teelt van aardappelen. Maar inmiddels zijn er een paar nieuwe rassen, die vroeg tot een hoge opbrengst leiden en die bovendien weinig schurftgevoelig zijn. Dat laatste is een belangrijke eigenschap op schurftgevoelige gronden en bij langere perioden van droogte. Op het Veredelingsplein Organicseeds.nl konden telers zich hierover en ook over andere veelbelovende rassen van een zeer groot aantal gewassen laten informeren.
Tijdens de opening van de BioVak werd duidelijk gemaakt, dat de sector in Nederland niet op zichzelf staat. Duurzame landbouw staat immers ook voor het voeden van alle wereldburgers? Om dit zichtbaar te maken was de ambassadeur van Algerije, Hare Excellentie mevrouw Nassima BAGHLI, door Buizer Advies uitgenodigd om samen met de burgemeesters van ruim 26 agrarisch georiënteerde Nederlandse gemeenten en samen met schoolkinderen uit elk van die gemeenten de officiële opening te verrichten voor de hoofdingang van de IJsselhallen te Zwolle.
Algerije was in 2010 voor Nederland het grootste exportland voor pootaardappelen. Met een deel van de 8,4 miljoen ha landbouwgrond in Algerije heeft de Algerijnse overheid grootse plannen. En er komt ook daar steeds meer belangstelling voor de biologische productiemethode.

Veel aardappelrassen en groenbemesters voor de biologische teelt

Op 24 juni 2010 vond op het Biologische bedrijf van de Proefboerderij Kollumerwaard (SPNA) te Munnekezijl een Open dag Organicseeds.nl plaats. Bezoekers hebben ’s middags en ’s avonds een groot aantal rassendemonstratieveldjes biologische poot- en consumptieaardappelen bezichtigd. De handelshuizen gaven daarbij een toelichting en er werden resultaten van proefrooiingen getoond, die de ochtend van dezelfde dag waren uitgevoerd.
Er werd dit jaar een record van 30 rassen / nummers van aardappelen gedemonstreerd. Het ging om de biologische teelt van zowel pootaardappelen als van consumptieaardappelen. Van het demoproefveld is een verslag met als titel “Vergelijking aardappelrassen en -zaailingen voor de biologische teelt” beschikbaar via de website van Organicseeds.nl. Het betreft de resultaten van 2010. Maar ook zijn er overzichten in opgenomen met de resultaten van de waarnemingen in de jaren 2008 – 2010.
Verder werden er ook rassen van groenbemesters getoond. Witte lupine, Blauwe lupine,Japanse Haver, en drie verschillende rassen bladrammenas (Respect, Image, Karakter) voor de biologische teelt werden gedemonstreerd.

Foto 24 juni 2010, Demoproefveld Organicseeds.nl op Biologisch bedrijf Kollumerwaard van SPNA: Fotopersbureau Roelof Stroetinga

Structurele groei Europese biologische landbouw mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Ervan uitgaande dat de overheden in Europa – de Nederlandse voorop – ervoor zullen zorgen dat er in alle Europese landen een eenduidige regelgeving komt voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, kunnen de Nederlandse kweek- en handelshuizen – goed als zij zijn in de export van hoogwaardig zaaizaad, poot- en plantgoed – die structurele groei in het areaal zien als een mooie uitdaging.
Lees meer ….

Op 20 en 21 januari 2010 was er op de BioVak’10 in de IJsselhallen te Zwolle weer een groot en overzichtelijk Veredelingsplein.
Voor de beursgids van BioVak’10, klik hier
De beursgids is een uitgave van Ekoland

Zie ook de flyer voor het
Veredelingsplein op de BioVak’10

Er is ook een flyer in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans:
Zucht-Platz auf den BioVak 2010

Breeding Square at BioVak 2010
Place de l’amélioration au BioVak 2010
Plaza de ennoblecimiento en BioVak 2010
Piazza della raffinazione al BioVak 2010

Organicseeds.nl en BioVak’10 in Organics Special 2009 van AgroPress

BioFach 2009

Van 19 – 22 februari 2009 vond in Nürnberg (Duitsland) de jaarlijkse BioFach 2009 plaats. Op deze gezaghebbende internationale beurs voor biologische producten was ook Organicseeds.nl present met een stand in het Paviljoen van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Organicseeds.nl vertegenwoordigde daar de deelnemende Nederlandse kweek- en handelsbedrijven. Zij kunnen hoogwaardig uitgangsmateriaal leveren voor een groot aantal rassen voor de biologische akker- en tuinbouwgewassen en kwekerijproducten voor biologische vruchtbomen, laanbomen en siergewassen.

Stand Organicseeds.nl op BioFach in Nürnberg (Duitsland), 19 – 22 februari 2009

OrganicseedsNL and BioVak 2010 in Organics Special 2009

BioVak 2009

Op woensdag 21 januari en donderdag 22 januari 2009 vond in de IJsselhallen te Zwolle de BioVak 2009 plaats, waaraan ruim 150 standhouders deelnamen.
Deze toonaangevende beurs voor biologische landbouw, natuur, voedselkwaliteit en distributie werd geopend door Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Margriet. Er waren meer dan 5.000 bezoekers, voornamelijk telers en veehouders. Op de BioVak was ook een Veredelingsplein, waar 16 nederlandse kweek- en handelsbedrijven informatie gaven over hun rassen voor de biologische teelt. Dit Veredelingsplein was in het kader van Organicseeds.nl georganiseerd door Buizer Advies. Dat gold ook voor de workshop over “Nieuwe rassen voor nieuwe concepten” die naast het Veredelingsplein plaats vond en die veel belangstelling trok.

Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Margriet, bij de proeverijen op het Veredelingsplein.