Zes stappen voor wereldwijde duurzame voedselzekerheid in 2050

Voldoende landbouwgrond om in 2050 een ​​gezond voedingspatroon voor alle mensen te garanderen, de wereldwijde biodiversiteit te verbeteren en de klimaatverandering te beperken

Er is genoeg landbouwgrond op onze planeet voor lokale en duurzame productie van een gezond voedingspatroon voor alle mensen, nu en ook in 2050. De intensieve mondiale landbouwsystemen (met veel chemische pesticiden en meststoffen) uit de rijke landen zijn daarom niet nodig om voldoende voedsel produceren om de wereldbevolking in 2050 tevreden te stellen, zoals vaak wordt beweerd. Met zes stappen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ter wereld toegang heeft tot voldoende en gezond voedsel, dat de biodiversiteit verbetert en de klimaatverandering vermindert. We maken onderscheid tussen rijke landen, opkomende landen en arme landen. Alle zullen hieraan moeten bijdragen, maar hun bijdragen zijn verschillend.

De onderstaande tabel laat zien dat een oppervlakte landbouwgrond per inwoner van 6.950 m2 in 2010 en 5.086 m2 in 2050 wereldwijd beschikbaar is. Deze vermindering is te wijten aan de toename van de wereldbevolking met 36% tussen 2010 en 2050.

Een gemiddeld Amerikaans dieet vereist 9.600 m2 per hoofd van de bevolking. Dat is nu mogelijk in de rijke landen, maar niet meer in 2050. Dat is niet erg, want de vleesconsumptie in Noord-Amerika is veel te hoog voor een gezond voedingspatroon. Als we dit dieet beperken tot de helft van de dierlijke eiwit consumptie, is het benodigde landgebruik nog steeds 5.280 m2 per hoofd van de bevolking. Een vegetarisch dieet vereist 4.992 m2. (World Resource Institute. Sustainable Diets: What You Need to Know in 12 Charts). Door de huidige hoeveelheid landbouwgrond in 2050 te handhaven, zal wereldwijd meer dan een halve hectare landbouwgrond per persoon beschikbaar zijn. In principe is dat voldoende om alle mensen ter wereld te voeden.

Om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te voorzien, de mondiale biodiversiteit te verbeteren en de klimaatverandering te beperken, moeten we de volgende maatregelen nemen: 1. Wereldwijd stoppen met uitbreiding van landbouwgrond, 2. Eet minder vlees in rijke landen, 3. Schakel over naar lokale en biologische landbouw wereldwijd, 4. Verklein de opbrengstverschillen tussen biologische en reguliere landbouw met informatie-, voorlichtings- en hulpprogramma’s voor arme landen, 5. Afval verminderen en 6. Zorgen voor eerlijke gereguleerde handel.

Sub 1. Stop wereldwijde expansie van landbouwgrond
De beschikbare landbouwgrond per hoofd van de bevolking in de wereld is scheef verdeeld tussen arme en rijke landen. In 2010 beschikt 15% van de wereldbevolking in rijke landen meer dan het dubbele van de oppervlakte in arme landen, waar bijna de helft van de wereldbevolking woont. En in 2050 zal 12% van de wereldbevolking in rijke landen per hoofd van de bevolking meer dan drie keer zoveel landbouwareaal hebben als in arme landen, waar dan 57% van de wereldbevolking zal leven.

De cijfers laten zien dat in arme landen niet voldoende landbouwgrond beschikbaar is om een ​​dieet met een beperkte hoeveelheid vlees te produceren, zelfs niet voldoende voor een vegetarisch dieet, niet in 2010 en zeker niet in 2050. Aan de andere kant is er in rijke landen meer landbouwgrond beschikbaar dan nodig zou zijn voor het gemiddelde Amerikaanse dieet, met een grote overconsumptie van vlees. Deze kromme situatie moet veranderen. Dit kan worden bereikt door de hoeveelheid landbouwgrond in arme landen te vergroten, bijvoorbeeld door verdere ontbossing. Dit is wereldwijd geen optie. De biodiversiteit van de wereld zou drastisch afnemen. Bovendien komt de in de bossen opgeslagen koolstof vrij als broeikasgassen (CO2 en methaan) met een ongunstig effect op de klimaatverandering. Omgekeerd zal de bestrijding van klimaatverandering een gunstig effect hebben op sommige ecosystemen, zoals koralen, die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Zelfs als het huidige tempo van ontbossing aanhoudt – momenteel tussen de 15 en 20 miljoen ha per jaar – zal deze ongelijkheid blijven bestaan. In dat geval zullen de inwoners van rijke landen in 2050 nog steeds meer dan 2,5 keer zoveel landbouwareaal per hoofd hebben als die in arme landen. Er moeten daarom andere manieren worden gevonden om het tekort aan landbouwgrond in de arme landen te compenseren met het overschot in de rijke landen.

Door de hoeveelheid landbouwgrond niet te vergroten, blijft de biodiversiteit behouden. Rijke landen profiteren ook van deze biodiversiteit, die vooral wordt gegenereerd in arme (en opkomende) landen. Ze zullen arme landen moeten compenseren. Het is daarom noodzakelijk om een ​​wisselwerking te bereiken tussen arme en rijke landen: voedsel geproduceerd in rijke landen wordt ingeruild voor biodiversiteit die wordt gegenereerd in arme landen. Het voedseltekort in arme landen wordt dan geëlimineerd en de wereldwijde biodiversiteit wordt gehandhaafd. Om de biodiversiteit te verbeteren, hebben rijke landen nog steeds de taak om hun eigen voedselproductie op een natuurvriendelijke manier te organiseren. Oplossingen hiervoor zijn op verschillende manieren denkbaar; zie sub 3.

Door de landbouwgrond niet uit te breiden, wordt bovendien bereikt dat CO2 opgeslagen blijft in de bossen en dus niet bijdraagt ​​aan de opwarming van de aarde. Het is daarom niet nodig om landbouwgrond uit te breiden, maar de huidige beschikbare landbouwgrond mag ook niet worden verminderd, bijvoorbeeld door biobrandstoffen te produceren voor energieproductie. Het gebruik van agro-energie en biobrandstoffen betekent het paard achter de wagen spannen. Andere methoden, zoals het gebruik van wind- en zonne-energie, zijn beter af voor energieopwekking zonder de biodiversiteit en het klimaat aan te tasten.

Sub 2. Eet minder vlees in rijke landen
De inname van rood vlees in Noord-Amerika is ongeveer 625% van het Lancet referentiedieet (The Lancet, 2019: Food in the Anthropocene). Deze observatie vraagt ​​om een ​​omschakeling naar diëten met minder vlees in rijke landen. Voor een gezond dieet is het daarom noodzakelijk om de vleesconsumptie te minimaliseren. Omdat de productie van vlees per calorie veel meer landbouwgrond vereist dan de productie van planten, zal de druk op landbouwgrond en het streven naar hoge productieniveaus in rijke landen afnemen. Als gevolg hiervan bestaan ​​er in rijke landen kansen voor extensieve productiemethoden met meer biodiversiteit, zoals lokale en biologische productie. Bovendien ontstaan ​​in rijke landen kansen om producten aan arme landen te leveren voor hun noodzakelijke supplementen voor een gezond voedingspatroon. Zie ook: https://ourworldindata.org/yields-and-land-use-in-agriculture. Rijke landen bieden arme landen een compensatie voor de biodiversiteit die ze genereren, die arme landen kunnen gebruiken om te betalen voor de geleverde producten. Door minder vlees te eten, is er tegelijkertijd minder uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij, wat de klimaatverandering beperkt.

Sub 3. Wereldwijde overstap naar lokale en biologische landbouw
Lokale en biologische landbouw kan boeren een inkomen bieden en tegelijkertijd de vruchtbaarheid van de bodem beschermen (bijvoorbeeld door gewasrotatie, tussenteelten, polycultuur, groene gewassen, mulchen, minimale grondbewerking), nutriënt kringlopen lokaal sluiten en de lokale flora en fauna onderhouden. Dit (en de afwezigheid van chemische pesticiden en meststoffen die bij de productie ervan veel energie verbruiken) bevordert de biodiversiteit, het milieu, de landschapsstijlen, de leefbaarheid van gemeenschappen en de menselijke gezondheid. Bovendien baseren Halberg en anderen in 2006 en IFOAM Organics International in 2008 dit ook op bredere ethische overwegingen. Ook vermindert het verdwijnen van intensieve landbouwmethoden de uitstoot van broeikasgassen. Ongeveer 20% tot 30% van de wereldwijde uitstoot is afkomstig van de landbouw (Planbureau voor de Leefomgeving: voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering, 2010) en voornamelijk van de intensieve landbouw in rijke landen. Stikstof meststoffen (N) zijn van cruciaal belang in de intensieve conventionele landbouw. Het gebruik ervan is een belangrijke reden tot bezorgdheid met betrekking tot milieuvervuiling. De meeste fosfor (P) toevoeging aan oppervlaktewater is afkomstig van het gebruik van kunstmest in de intensieve landbouw. Gebruik van chemische pesticiden (die schadelijke elementen zoals cadmium bevatten) bemoeilijkt het bestuiven door insecten en de menselijke gezondheid. Daarom is een wereldwijde omschakeling naar lokale en biologische landbouw nodig, zowel voor rijke landen, opkomende landen als arme landen.

Sub 4. Verklein de opbrengstverschillen tussen biologische en reguliere landbouw met informatie-, voorlichtings- en hulpprogramma’s voor arme landen
De wereldwijde omschakeling naar lokale en biologische landbouw zal leiden tot een daling van de productieopbrengsten in de rijke landen tijdens een – vrij lange – overgangsperiode als gevolg van een verwachte opbrengstvermindering. Over het algemeen duurt het ongeveer 10 tot 15 jaar om de uitgeputte bodems weer te veranderen in gezonde bodems met een actief bodemleven en om weer voldoende opbrengsten te genereren. Gezien de relatief grote hoeveelheid beschikbare landbouwgrond in de rijke landen, kan dit worden gecompenseerd. Bovendien kan minder afval hier een bijdrage leveren; zie Sub 5. In arme landen is een productietoename mogelijk, niet door chemische meststoffen en pesticiden te gebruiken – die opnieuw de bereikte biodiversiteitswinst zouden vernietigen en de klimaatverandering zouden versnellen – maar door de opbrengstkloof te verkleinen, die in de arme landen nog steeds aanzienlijk kan worden verbeterd met informatie-, voorlichtings- en hulpprogramma’s.


Sub 5. Verminder afval
Wat het voedselsysteem betreft, is het zorgwekkend dat 30 tot 40% van het voedsel dat op de andbouwgrond wordt geproduceerd, verspild wordt. Onderzoekers zoals Smil en anderen schatten dat in rijke landen 15 tot 20% van het geproduceerde voedsel rechtstreeks vanuit de koelkast in de afvalbak terechtkomt. Een FAO-rapport van 2013 schat dat voedselverspilling maar liefst 1,3 miljard ton bedraagt, 3,3 miljard ton broeikasgassen toevoegt aan de atmosfeer van de planeet en goed is voor een economisch verlies (exclusief vis en zeevruchten) van $ 750 miljard per jaar.

Sub 6. Zorgen voor eerlijke gereguleerde handel.
We zullen ook de relatief grotere oppervlakte van landbouwgrond in rijke landen moeten gebruiken om voedsel beschikbaar te maken voor arme landen. Er moet dus een export zijn vanuit de rijke landen naar de arme landen. Omgekeerd zullen er altijd producten zijn die de rijke landen willen consumeren en die alleen in de arme landen groeien of daar beter of compacter kunnen groeien, zoals koffie, tropisch fruit, enz. Per saldo zal meer worden geëxporteerd van rijke landen naar arme landen dan andersom. Er zal dus een handelstekort ontstaan ​​in arme landen. Dit kan worden gecompenseerd met betalingen van rijke landen aan arme landen voor het behoud van de biodiversiteit door arme landen.

Om deze doelen te bereiken, zal gereguleerde handel nodig zijn. Liberalisering en protectionisme van de handel in landbouwproducten tussen rijke en arme landen is daarom uitgesloten. Momenteel wordt de landbouw in arme landen verdrongen door gesubsidieerde invoer. Dat dumpen moet stoppen. Protectionisme moet ook worden veroordeeld. Het is een vorm van egoïsme van de rijke landen door producten uit arme landen te weigeren en toegang te krijgen tot hun markten. Het gaat erom de markt zodanig te reguleren dat alleen producten die arme landen nodig hebben, kunnen worden geëxporteerd. Momenteel bestaat een aanzienlijk deel van de invoer van rijke landen uit ontwikkelingslanden uit ruwe of nauwelijks verwerkte grondstoffen zoals ruwe olie, ijzererts, mineralen, granen, sojabonen, enz. Dit moet stoppen. Er is dus geen invoer meer nodig van producten uit de arme landen, zoals granen en sojabonen, die de rijke landen gebruiken voor hun dierlijke productie en die ook in de rijke landen groeien.

Op dit moment benadelen rijke landen op drie manieren arme landen. Ten eerste gaat er nog steeds tien keer meer geld van Afrika naar Europa dan geld dat van Europa naar Afrika gaat, deels vanwege de schuldenlast van Afrika. Ten tweede hebben de rijke landen in het verleden hun eigen markt beschermd en dringen nu aan op vrijhandel. Als gevolg hiervan krijgen de arme landen niet de kans om hun economie op te bouwen. Ten derde leveren de arme landen een substantiële bijdrage aan de biodiversiteit van de wereld, terwijl het Westen hier nauwelijks aan bijdraagt. Het is daarom tijd dat de rijke landen iets teruggeven aan de arme landen.

Header foto:
Country side in England – Credits: CPRE – Photograph in report “Food and Farming Foresight” – Paper, 2 Aug 2017

Over de auteur:
Dr. Harry Donkers is een wetenschapper met ervaring op het gebied van kosten- en prijstheorie, input-outputanalyse, interne markt, managementonderzoek en filosofie. Hij is gepromoveerd en vakkundig in voedseltechnologie en econometrie. Hij publiceerde veel onderzoeksartikelen en verschillende boeken, zoals ‘Local Food for Global Future’ en ‘A Better Countryside With Every Bite’. Zie ook Linkedin.

Je bekijkt nu Zes stappen voor wereldwijde duurzame voedselzekerheid in 2050