Congres “Grondwater, ons blauwe goud, hoe lang nog?”

Jaarbeurs Utrecht, woensdag 24 april 2024.

Ons grondwater wordt ook wel ons blauwe goud genoemd. Het is een enorm kapitaal dat zo maar in onze bodem zit. Op veel plekken is het zo goed van kwaliteit dat we het zonder zuivering kunnen drinken. Dat moeten we koesteren!

Een hele reeks wetten en regels zorgt ervoor dat er schoon water uit onze kranen komt. Op Europees niveau zijn de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn van belang. In deze richtlijn zijn normen voor drinkwater opgenomen, die in nationale wetten moeten worden verankerd. Nederland heeft de Europese regels en richtlijnen opgenomen in de Drinkwaterwet. Daarin is bepaald dat het Rijk verantwoordelijk is voor het beleid rond de drinkwatervoorziening. Het Rijk voorziet daarin met de Beleidsnota Drinkwater die in 2023 werd vastgesteld.

De Drinkwaterwet is niet opgenomen in de Omgevingswet, om te benadrukken dat de kwaliteit van drinkwater het omgevingsbeleid overstijgt. In de wet is vastgelegd dat drinkwaterbedrijven voldoende en kwalitatief goed drinkwater moeten leveren. Daarvoor zijn zij afhankelijk van een goed omgevingsbeleid van het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten.

Er liggen wel bedreigingen op de loer. Door de doorlatendheid van onze bodem kunnen verontreinigende stoffen zich in de regel gemakkelijk naar het grondwater verplaatsten en zich daarmee vermengen. Wij denken daarbij aan de vele lokale verontreinigingen die Nederland telt, bijvoorbeeld stortplaatsen, maar ook aan de zogeheten diffuse verontreiniging bijvoorbeeld als gevolg van teveel bemesting. Recent zijn er zorgen ontstaan over de zogeheten zeer zorgwekkende stoffen, waaronder medicijnresten, hormonen, PFAS en afval dat bij de productie van synthetische drugs ontstaat. Hiervan zijn de effecten vaak nog onvoldoende bekend waardoor solide normen ontbreken.

Tijdens dit congres staan wij stil bij de kringloop van het water, de wettelijke maatregelen om het grondwater te beschermen, de trends in de kwaliteit en de ervaringen van grootgebruikers. Kunnen wij ons grondwater tot in een verre toekomst als blauw goud beschouwen? Aan het einde van de dag hopen wij deze vraag te kunnen beantwoorden.

Lees meer

Je bekijkt nu Congres “Grondwater, ons blauwe goud, hoe lang nog?”
Water