Duurzame wereldvoedselvoorziening

De verwachtingen voor 2050 zijn, dat de wereldbevolking dan zal zijn gegroeid tot 9 miljard mensen en dat bij voortzetting van het huidige gebruik van land er grote voedsel- en watertekorten zullen zijn. Die tekorten zullen mogelijk veel groter zijn dan in 2008, toen hoge voedselprijzen tot voedselrellen en onlusten leidden in Azië en Afrika. De Wereldbank heeft er in een rapport in 2013 over de armoedebestrijding dan ook nadrukkelijk op gewezen dat landen veel meer zouden moeten investeren in de landbouw.

De Groene Revolutie die in de zestiger jaren begon in Mexico heeft destijds vooral Azië (China, Indonesië, en India) geholpen zelfvoorzienend te worden door verhoging van de gewasopbrengsten. Die waren mogelijk door de introductie van andere (en nieuwe) rassen en gewassoorten, kunstmeststoffen, pesticiden en irrigatietechnieken.
Veel van deze oplossingen hebben om uiteenlopende redenen ook hun keerzijde getoond.
De gestage toename van de wereldbevolking vraagt dan ook om nieuwe oplossingen en inzichten, misschien wel vooral in de Sub-Sahara regio in Africa waar de Groene Revolutie van destijds en daarmee de voedselzekerheid sterk is achtergebleven.
Ook de klimaatverandering eist steeds meer haar tol in de landbouw, met name in de drogere gebieden.
Tegelijkertijd is er een toenemende kennisontwikkeling en innovatie in bepaalde landen en regio’s. Maar die zijn om uiteenlopende redenen niet voor iedere landbouwer en tuinder bereikbaar of toepasbaar.

In de afgelopen jaren zijn er zowel in wetenschappelijke kringen als daarbuiten al veel – veelal uiteenlopende – theorieën ontwikkeld over hoe de wereldbevolking in de toekomst te kunnen voeden. De huidige fluctuaties in voedselproducties en -prijzen en de steeds merkbaarder wordende gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw hebben de zorg om de voedselzekerheid in de wereld nog eens extra vergroot.
De wereldvoedselvoorziening krijgt ook vanuit de handel en industrie op het gebied van uitgangsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en machinebouw steeds meer aandacht. Ieder doet dat veelal vanuit het eigen gezichtsveld.
Voor MKB-bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van waterbeheer (irrigatie, ontzilten van zout water, druppelbevloeiing), landbouwmechanisatie, veefokkerij, consultancy, etc. enerzijds en landbouwers en tuinders in derde landen anderzijds zijn er steeds meer mogelijkheden en uitdagingen. De economische groei in 14 Afrikaanse landen is sinds 2007 meer dan 6% en volgens het IMF bestaan de tien snelst groeiende economieën ter wereld de komende jaren merendeels uit Afrikaanse landen.

Sustainable Food Supply Foundation heeft een concept-programma ontwikkeld voor een internationaal tweedaags congres onder de titel: “Sustainable World Food Supply”. Het concept leent zich heel goed voor samenwerking met ambassades, boerenleiders en regeringsvertegenwoordigers uit onder meer Europa, Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de IFAP, kennisinstellingen en andere organisaties.

Doel van het Internationaal congres duurzame wereldvoedselvoorziening is om gezamenlijk een breed gedragen visie te bevorderen voor een duurzame wereldvoedselvoorziening die recht doet aan de belangen van zowel grote als kleine landbouwondernemingen en ook aan milieu en biodiversiteit.

Tijdens het congres zal aan ‘keynote speakers’ uit enkele landen van bovengenoemde continenten een platform worden geboden om werkelijk gerealiseerde projectvoorbeelden te presenteren, waaruit blijkt dat een duurzame en regionale aanpak loont en motiveert.

Ook de stijging van de koopkracht van boeren en boerinnen en voedsel verwerkers staat centraal, omdat er dan meer basisbehoeften op een goedkopere wijze zeker gesteld kunnen worden. De financierbaarheid (‘bankability’) van deze doelgroepen wordt hiermee verhoogd, mede door verlaging van de risico’s. Voedsel verbouwen en verwerken gaat ook leuker worden door meer uitwisseling van ervaringen en kennis en door betere beschikbare technieken en minder voor milieu en gezondheid schadelijke stoffen. En vooral door een (weer) levende bodem!

Aan het tweedaags congres wordt ook een infomarkt gekoppeld. Daar zullen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en kennisinstituten tabel-top presentaties verzorgen.

De data en plaats worden in overleg vastgesteld.

De spreektalen op het congres zijn Engels en Frans.

Via deze website (www.sustainablefoodsupply.org) zullen wij u steeds op de hoogte houden.

Sustainable Food Supply Foundation,

Bertus Buizer, voorzitter

Je bekijkt nu Duurzame wereldvoedselvoorziening