Steun voor advies van de Europese denktank EPSC voor koerswijziging in het EU-landbouwbeleid

Blog
door Bertus Buizer (Buizer Advies)       19 augustus 2016

Op 15 augustus 2016 publiceerde Jan van Liere in Nieuwe Oogst een interessant artikel over het adviesrapport dat de Europese denktank EPSC (European Political Strategy Centre) op 20 juli 2016 in het kader van ‘VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ heeft uitgebracht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.
Deze denktank staat onder leiding van Karl Falkenberg. Hij schetst in het advies, zo lees ik in het artikel, uitvoerig de nadelen van een grootschalige en intensieve landbouw. “Ontvolking van het platteland, achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit en verlies van biodiversiteit zijn volgens hem de consequenties van het huidige EU-landbouwbeleid.”

De visie van de denktank, zoals in bovengenoemd artikel door Jan van Liere beschreven, is mij uit het hart gegrepen. Nederland moet niet een etalage willen zijn van intensieve agrarische bedrijven zoals die er in de wereld uit zouden moeten zien, althans naar de mening van de Nederlandse landbouwvoormannen en Topsector Agri&Food. Nee, eerder een bron van kennis en hoogwaardige producten waarmee we wereldwijd maatwerk kunnen bieden voor met name de vele kleine boerenbedrijven in de wereld. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld is heel kleinschalig, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond.

‘Kleine boeren’ zijn vaak weerbaarder dan ‘grote’. En het sociale aspect van iedereen die boer / boerin wil worden of blijven kansen geven is al minstens even belangrijk. Laten we ook niet vergeten dat met de toename van de wereldbevolking en ook de toenemende werkloosheid er meer handen aan het (teelt-)bed mogelijk zijn.
Zie ook (open URL): bit.ly/1JH5n0q

Onlangs heb ik in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam een presentatie verzorgd met als thema ‘landbouw in relatie tot bodem en vluchtelingen’. Na afloop kwam een Syrische vertegenwoordiger van een NGO uit zijn land naar me toe met de vraag: hoe kunnen wij bewoners in dorpen rond Damascus zelfvoorzienend maken in de voedselvoorziening? Op dit soort vragen moeten wij beter samen met hen een antwoord proberen te zoeken. Want de kans op klimaatvluchtelingen neemt met de dag toe.

Nederlandse boeren en tuinders kunnen in plaats van produceren voor de bulkmarkt beter hoogwaardige producten leveren, zoals robuust en regio-specifiek uitgangsmateriaal (zaai-, plant- en pootgoed, …; dus ook hier weer geen bulk!) en gewassen en dieren waarmee zij zich duidelijk onderscheiden op de wereldmarkt.

Ik ben benieuwd welke landbouwvisie op Prinsjesdag doorklinkt! Het is tijd om het roer in de Nederlandse landbouw om te gooien. Uitdagingen en kansen genoeg voor een duurzame voedselvoorziening. Er zijn veel marktkansen voor toelevering van kennis en innovatieve producten en maatwerk voor rendabele kleinschalige ecologisch verantwoorde (ggo-vrije) landbouw, waar ook ter wereld. Wageningen Universiteit zou daarvoor eens een goed masterplan moeten maken.

Wereldvoedselvoorziening, Tabel 1 - Bertus Buizer - Sustainable Food Supply Foundation

Foto: Bertus Buizer voor perceel tarwe in de Noordoostpolder op 7 augustus 2016       Foto credits: Buizer Advies

Je bekijkt nu Steun voor advies van de Europese denktank EPSC voor koerswijziging in het EU-landbouwbeleid