Duurzame energie

  


Project SCARLET-PLUS

___________________________________________________________________________

SCAR-onderzoek (supercritical aqueous reforming) nu vooral op waterzuiveringsslib gericht

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     30 januari 2017

In het kader van het project SCARLET-PLUS werkt een groot aantal gerenommeerde bedrijven (projectpartners) aan een veelbelovend onderzoek naar de technische en commerciële toepassing van verwerking van natte biomassa reststromen. Daarvoor is een pilot unit gebouwd waarin rioolwaterzuiveringsslib en andere vormen van natte biomassa, zoals drijfmest en digestaat via SCAR (supercritical aqueous reforming, oftewel superkritische vergassing) kunnen worden omgezet in groene mineralen en energie. Het SCAR-proces is gebaseerd op chemische reacties die bij hoge druk en temperatuur verlopen tussen water en organische koolzuurverbindingen.

Lees meer ....

___________________________________________________________________________

Uit digestaat (reststroom van biovergisting) veel energie en groene mineralen te halen via SCAR - #scarlet_plus

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     8 mei 2016

Dagblad Trouw schreef op 7 mei 2016 over het initiatief van de grote Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina die in 2020 duizend melkveehouders wil helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij mest om kunnen zetten in elektriciteit. Het gaat hierbij om een monovergister. Daarin wordt mest verwerkt zonder toevoeging van andere producten zoals maïs bijvoorbeeld.

Bij monovergisting blijft net als bij andere vormen van biovergisting een restproduct achter, digestaat, dat ook nog veel organisch materiaal bevat dat bacteriën in de gegeven periode in de biovergister niet hebben kunnen verteren. Daar zit dus ook nog energie in, behoorlijk veel zelfs. En er zitten veel waardevolle mineralen uit de mest in het restproduct. Die kunnen net als de energie nog uit de digestaat worden herwonnen. Dat kan met een geheel nieuw procédé, waarvoor nu op initiatief van Prof. Dr. Dr.h.c. Ir. J.M.L. Penninger, directeur van SPARQLE International, voor het eerst een technologie wordt ontwikkeld voor toepassing op commerciële schaal...

Lees meer ....___________________________________________________________________________

Superkritische vergassing van rundveedrijfmest levert per kilogram drogestof 350 liter gas op

Leeuwarden, 24 november 2014

Geproduceerd gas bevat ruim 30% waterstof en is vrij van ammoniak

Duurzame verwerking en verwaarding van reststromen van natte biomassa zoals rundveedrijfmest als ook digestaat en waterzuiveringsslib via superkritische vergassing staan centraal in het project SCARLET-PLUS. Superkritische vergassing is vergassing in stoom van 600 °C en 300 atmosfeer.

Lees meer...

___________________________________________________________________________

SuperMestverwerking en terugwinning groene mineralen

via superkritische vergassing

Leeuwarden, 6 november 2014

Een groep Nederlandse bedrijven werkt in het consortium van het project SCARLET-PLUS in het kader van de Topsector Energie aan het mogelijk maken van duurzame verwerking van rundveedrijfmest via superkritische vergassing.

Deze technologie is op initiatief van SPARQLE International BV ontwikkeld voor toepassing op commerciële basis. Hiermee wordt groene energie opgewekt en worden fosfaatoverschotten op een duurzame en efficiënte wijze uit de melkveesector gehaald. Er wordt bovendien veel CO2 bespaard.

In de afgelopen jaren is de technologie op pilotschaal ontwikkeld en veelvuldig getoetst. Het is dankzij deze 'super-'innovatieve methode mogelijk om behalve transporteerbare volumes van waterstofrijk brandbaar gas en CO2 ook groene mineralen (o.a. fosfor en kalium) terug te winnen.

De groene mineralen die kunnen worden teruggewonnen, zijn van waarde voor de land- en tuinbouw als ze daar - ook wat betreft wetgeving - ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als kunstmestvervangers. De HAS Hogeschool Den Bosch doet hier in overleg met Buizer Advies en de melkveehouders MTS Van de Lageweg (Olterterp en Ureterp, Friesland) praktijkgericht afstudeeronderzoek naar.Overleg afstudeeronderzoek milieutechnologie HAS Hogeschool Den Bosch; v.l.n.r.: Tom Grooten,
Orry de Beer, Bertus Buizer (Buizer Advies) en Onno Schel


De experimenten met superkritische vergassing van natte biomassa zoals rundveedrijfmest vinden plaats in Raalte op een locatie van Jansen Wijhe. De capaciteit van de pilot-unit was beperkt tot maximaal 200 liter slurry per uur (200 kWh).

De technologie is nu zover ontwikkeld, dat deze op praktijkschaal toegepast zou kunnen worden. De deelnemende bedrijven willen daarvoor in Friesland een demo-unit van ca. 1 MWth laten bouwen en in de praktijk testen. Het technisch ontwerp is al gemaakt.

Om de bouw te kunnen realiseren wordt een aanvraag ingediend voor een landelijk demoproject SuperMestVerwerking. Daarbij wordt van het bedrijfsleven private co-financiering gevraagd via Koninklijke FrieslandCampina NV.

De groep deelnemende bedrijven wil aansluitend op het demoproject gezamenlijk een productielijn voor de bouw van SW-units (units voor superkritische vergassing) organiseren en de complete installatie commercieel in de markt zetten met de naam Yellow Gasmachine.

Voor meer informatie, zie Factsheet november 2014___________________________________________________________________________

Consortium van project SCARLET-PLUS werkt aan 'super' innovatieve methode voor duurzame verwerking van drijfmest

Leeuwarden, 15 augustus 2014

In samenwerking met andere partners in het consortium van het project SCARLET-PLUS werkt Buizer Advies mee aan het mogelijk maken van duurzame verwerking van rundveedrijfmest via superkritische vergassing op commerciële basis. Hiermee kunnen dan fosfaatoverschotten op een duurzame en efficiënte wijze uit de melkveesector worden gehaald.

Rundveedrijfmest

De technologie van superkritische vergassing voor de winning van hernieuwbare energie uit natte biomassa is een initatief van SPARQLE International uit Hengelo. Het is bij deze 'super' innovatieve methode de bedoeling om behalve transporteerbare volumes van waterstofrijk brandbaar gas en CO2 ook groene mineralen (o.a. fosfor en kalium) terug te winnen.
De groene mineralen die kunnen worden teruggewonnen, zijn van waarde voor de land- en tuinbouw als ze daar - ook wat betreft wetgeving - ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als kunstmestvervangers. De HAS Hogeschool Den Bosch doet hier in overleg met Buizer Advies en de melkveehouders MTS Van de Lageweg (Olterterp en Ureterp, Friesland) praktijkgericht onderzoek naar.

___________________________________________________________________________Presentaties Kansen voor duurzame omzetting van drijfmest en andere vormen van natte biomassa reststromen in schone energie en groene mineralen

Leeuwarden, 10 april 2013

Op 9 april 2013 heeft Buizer Advies mede namens de Maatschap Van de Lageweg (Ureterp) en in samenwerking met SPARQLE International (Hengelo) en Wetterskip Fryslân een bijeenkomst georganiseerd bij RWZI van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden over de kansen voor onder andere duurzame mestverwerking door middel van superkritische vergassing. SPARQLE International ontwikkelt daarvoor de technologie.

De volgende presentaties zijn gehouden:

 • Programma door Bertus Buizer (Buizer Advies)

 • Presentatie door Prof. Dr. Dr. h.c. Ir. Johannes Penninger (SPARQLE International):
  "Hoe werkt het Superkritisch-Water-Proces en wat kun je ermee?"
 • Prototype SW-unit; Foto: SPARQLE International


  Deze bijeenkomst was mede een vervolg op de "Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval" (zie interview in Vakkatern van Nieuwe Oogst).


  ___________________________________________________________________________

  Project Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval
  afgerond; Resultaten veelbelovend!

  Een samenwerkingsverband bestaande uit drie innovatieve bedrijven, waarvan de twee melkveehouders Maatschap Van de Lageweg (Olterterp) en F.J. Postma (Tijnje) in Friesland en technologieontwikkelaar en -leverancier SPARQLE International B.V. (Hengelo), heeft in samenwerking met Buizer Advies een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is duurzame energie te produceren uit bio-afval door omzetting van natte biomassa reststromen in waterstofrijk brandbaar gas.
  Centraal daarbij stond een nieuw procédé, het SK Water proces (Superkritisch Water proces), om natte biomassa (organische reststromen) op een duurzame wijze te benutten. Het SK Water proces heeft uitgedrukt in thermische energie een hoog rendement, dat tot ca. 80% gaat. Ter vergelijking: bij biovergisters gaat het energetisch rendement tot ca. 50%.

  Natte biomassa is niet geschikt voor verbranding. Door middel van vergassing in hoge druk stoom (superkritisch water) kunnen natte biomassastromen volledig worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas, met de minerale bestanddelen als niet-vergasbaar restproduct. Dit waterstofrijk brandbaar gas zal naar verwachting geschikt zijn voor toepassing in onder andere de industrie en voor opwekking van elektriciteit voor bedrijven en huishoudens.

  Verwerking van natte biomassa reststromen via het SK Water proces sluit heel goed aan bij het energie- en CO2-reductiebeleid van de provincie Friesland.

  Doorvertaald naar landelijk zouden in 2020 alle natte biomassa reststromen in Nederland samen door middel van het SK Water proces in bijna 20 PJ (1%) van de nationale energiebehoefte kunnen voorzien, inclusief die van de in Nederland gevestigde bedrijven, zo blijkt uit het eindverslag van deze studie.
  Als ook algen en waterplanten, zoals eendenkroos, grootschalig worden gekweekt en door middel van het SK Water proces worden omgezet, zou op die manier ook in 20% van de totale nationale energiebehoefte kunnen worden voorzien.

  Het eindverslag kunt u lezen via onderstaande link.

  Uit de resultaten van deze studie blijkt verder, dat behalve onder meer de dikke fractie van rundveedrijfmest, bermgras en natuurgras (dat vervuild is met voor vee schadelijke planten zoals Jacobskruiskruid, Waterkruiskruid en Paardebloem) ook rioolwaterzuiveringsslib een natte biomassa reststroom is, die door middel van het SK Water proces kan worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas. Daarbij komt in vloeibare vorm ook CO2-rijk gas beschikbaar, dat transporteerbaar is en kan worden gebruikt in kassen en - na schoning - in principe ook bij de productie van koudijs.

  Uit het restwater van het SK Water proces kunnen bovendien mineralen van de biomassa teruggewonnen worden, waaronder het eindige mineraal Fosfor, dat zo belangrijk is voor de voedselproductie.

  Last but not least kan het SK Water proces een uitkomst bieden voor het op een duurzame wijze wegwerken van mestoverschotten, waardoor meer ruimte op veehouderijbedrijven kan ontstaan voor behoud of uitbreiding van de omvang van de veestapel. Dat kan vooral interessant worden als op 1 april 2015 de Europese melkquotering wordt afgeschaft.

  Projectleiding: Buizer Advies

  Projectfinanciering:
  "Europa investeert in het platteland"
  Het project werd mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Regeling LNV-subsidies Samenwerking bij innovatieprojecten 2010) uit het POP (Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013).

  Lees hier beknopte informatie over "Haalbaarheidsstudie duurzame energie uit bio-afval".

  Lees hier eindverslag "Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval".