Implementatie teeltmethode

Demodagen mengteelt van zomertarwe en veldboon in Drenthe

De afgelopen jaren zijn er ervaringen opgedaan met de mengteelt van graan en peulvruchten (oa zomertarwe en veldboon). De granen van biologische akkerbouwers op de zandgronden komen meestal in het voersegment terecht. Uit veldproeven van de afgelopen jaren blijkt dat de mengteelt van zomertarwe en veldboon een verhoging van het eiwitgehalte van de zomertarwe geeft. Het is nu tijd voor implementatie van deze teeltmethode op grotere schaal.

Doelstellingen
1. Toepassing van mengteelt van tarwe en veldboon en inpassing in de bestaande voerregimes.
2. Door uitwisseling van kennis en ervaringen rondom de teelt van tarwe en veldboon de kwaliteitsproductie verbeteren van de graanteelt en de afhankelijkheid van de (biologische) veehouderij verkleinen.

Het Project demodagen mengteelt zomertarwe en veldboon in Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Provincie Drenthe.

Overleg in Wezup-Orvelte met akkerbouwers en veehouders
op een projectbijeenkomst over de mengteelt


Demonstratie biologische mengteelt zomertarwe en veldboon in Oosterhesselen (Drenthe)
In Drenthe doen dit jaar enkele biologische akkerbouwers ervaring op met de mengteelt van zomertarwe en veldboon. Verscheidene biologische veehouders hebben belangstelling getoond voor deze teelt. Ieder heeft zijn eigen belang in de mengteelt van een graangewas met een vlinderbloemige, aldus Bertus Buizer van Buizer Advies, die in opdracht van de provincie Drenthe het project demodagen mengteelt zomertarwe en veldboon in Drenthe uitvoert. Er doen 8 biologische ondernemers aan mee, zowel biologische melkveehouders (melkkoeien en melkschapen) als biologische akkerbouwers.
De biologische veehouder wil minder afhankelijk zijn van (duurder)biologisch krachtvoer met een onbekende afkomst. De biologische akkerbouwer wil gemakkelijker aan biologische mest komen voor de graanteelt en / of wil de grondstoffenkringloop beter sluitend krijgen. Door de mengteelt is de behoefte en noodzaak van bemesting minder groot (peulvruchten hebben geen stikstofbemesting nodig) en door de mengteelt kan er een interessante samenwerking ontstaan met de biologische veehouder.
Uit praktijkonderzoek in zowel Nederland (LBI) en België komt bij vervangende krachtvoerteelten de mengteelt zomertarwe – veldboon als beste uit de bus, zowel financieel als wat betreft de eiwitopbrengst.
Een belangrijk aandachtspunt bij de biologische teelt is de mechanische onkruidbestrijding, vooral op de oostelijke zandgronden.
Op dinsdag 5 mei 2009 was er een demo op een perceel mengteelt zomertarwe en veldboon van een van de deelnemers, biologisch akkerbouwer Gerard Lanting te Oosterhesselen.
Het perceel is met een nokkenradzaaimachine ingezaaid in twee werkgangen. Eerst is op 4 cm diepte 120 kg/ha veldboon ingezaaid. Vervolgens is (op 6 april) op 2 cm diepte zomertarwe ingezaaid. De rijenafstand bedraagt ca. 10 cm.
De demonstratie werd georganiseerd in samenwerking met DLV Plant , Machinefabriek Steketee en de heer Lanting. Achtereenvolgens werden de neteg en de Einböck-veertandeg en de Treffler wiedeg gedemonstreerd.


Verslag bedrijfsbezoeken op 16 juli 2009 in het kader van het project Mengteelt zomertarwe en veldboon in Drenthe

Oosterhesselen
De mengteelt van zomertarwe en veldboon op het biologische bedrijf van Gerard Lanting te Oosterhesselen lijkt beter uit te pakken dan aanvankelijk verwacht. Hoewel de zomertarwe in het begin wat te dun stond en er nogal wat onkruid was ontkiemd, met name melganzevoet, is de mechanische onkruidbestrijding geslaagd en is het toch nog een vol gewas geworden. De veldbonen hebben de lege ruimte als het ware opgevuld. Voor de onkruidbestrijding heeft Lanting op advies van Buizer Advies een nieuwe wiedeg aangeschaft. “Die wiedeg gaat mij vooral ook helpen in de bieslook”, aldus Lanting. Er is van de kant van biologische veehouders belangstelling voor de oogst van dit gewas, maar de heer Lanting heeft deze nog niet verkocht. Hij wil eerst de opbrengst afwachten.


 

 


Mengteelt zomertarwe en veldboon bij Gerard Lanting

Na de oogst gaat hij direct een groenbemester inzaaien, zodat de stikstof, die de veldboon in de grond heeft gebracht, optimaal benut wordt.

Een buurman heeft dit jaar naar het voorbeeld van Lanting eveneens een mengteeltgewas van zomertarwe en veldboon geteeld.

Echten
Op zijn biologische zorgboerderij De Naoberhoeve in Echten heeft Sake Gerritsen al enige jaren goede ervaring met de mengteelt van zomergerst en erwten. Dit jaar teelt hij voor het eerst ook een mengsel van zomertarwe en veldboon. De stand van de veldboon is echter erg dun. De zomertarwe staat goed en het perceel is ook redelijk schoon.
De heer Gerritsen is van plan om de oogst in de slurfsilo te bewaren samen met die van de mengteelt van zomergerst en erwten. In de mengteelt van zomergerst en erwten heeft Gerritsen na opkomst maar een keer geëgd. Er staat nu meer onkruid, met name melganzevoet. Op enkele delen van het perceel is de gerst gelegerd als gevolg van de regenbuien van een paar dagen geleden.


 

 


Mengteelt zomergerst en erwten bij Sake Gerritsen


Nieuwsbrief Project demodagen mengteelt zomertarwe en veldboon in Drenthe


Teelt van eigen krachtvoer oogst steeds meer belangstelling onder melkveehouders

 


 


 


 


 


 Artikel van Buizer Advies in Vakblad Ekoland nr 10, oktober 2009; Mengteelt: Graangewas en peulvruchten


Mechanische onkruidbestrijding
Een groep CAH studenten heeft in 2009 in het kader van het RIGO-project Integratie Advies & Onderwijs onderzoek gedaan naar de mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon in Drenthe en heeft er een Onderzoeksverslag van gemaakt.